O firmie 
 
 Oferta 
 
Doświadczenie
 
 Kontakt 
 
Praca / współpraca
   Bezpieczeństwo pracy na budowie


Plan bezpieczeństwa BIOZCo zawiera wzorcowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony ZdrowiaCzęść opisowa Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia:


1. Zagadnienia ogólne:
- Podstawa opracowania
- Przedmiot opracowania
- Zakres opracowania
- Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne
- Lokalizacja budowy i zakres robót całościowych objętych wykonawstwem według specyfikacji

2. Zakres prowadzonych robót: - Zakres prowadzonych robót
- Prace wstępne - przygotowawcze
- Wykaz stanowiskowy zespołów roboczych

3. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów, etapów
4. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i roboty wykończeniowe
5. Składowiska
7. Prace stwarzające zagrożenia
8. Zakres robót budowlanych
9. Prace wykonywane na drodze
10. Wykopy
11. Zagospodarowanie placu budowy
12. Elementy zagospodarowania działki, terenu, budynku mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
13. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, drogowych, innych
14. Zagrożenia chemiczne, fizyczne, inne
15. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót budowlanych, drogowych i innych
16. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia
17. Zasady stosowania środków ochrony osobistej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń
18. Materiały i substancje szkodliwe, niebezpieczne na budowie
19. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, drogowych
20. Pożar, awaria, inne zagrożenie
21. Miejsce przechowywania dokumentów


Część szczegółowa Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia:


1. Założenia planu
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem zakresu i technologii wykonywania robót
3. Wstępna analiza zagrożeń:
- Zagrożenia wynikające z konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych, technologii, stanu urządzeń zabezpieczających, wadliwego materiału itp.
- Zagrożenia wynikające z organizacji pracy na budowie, poszczególnych odcinkach robót oraz na stanowiskach roboczych.
- Zagrożenia wynikające z błędnego postępowania pracowników na etapie działalności koncepcyjnej i podczas realizacji zadań bieżących.

4. Lista pozycji krytycznych dla bhp
5. Dokumentowanie stanu bezpieczeństwa
6. Zabezpieczenia pracowników przy poszczególnych rodzajach prac oraz występujących przy nich zagrożeniach


Część rysunkowa Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia:


1. Rysunki zaplecza budowy
2. Rysunki terenu budowy
3. Inne rysunki.


Załączniki dotyczące planu BIOZ


1. Załącznik nr 1 zagrożenia miejscowe i tryb postępowania przy ich wystąpieniu
2. Załącznik nr 2 postępowanie z gośćmi

3. Załącznik nr 3 instrukcje BHP:
a) instrukcje BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń tj.:
betoniarka, agregat do tynkowania mechanicznego, wibrator powierzchniowy, młota wyburzeniowy, żuraw, wciągarka budowlana
b) instrukcje BHP na stanowiskach operatora spycharki i koparko-spycharki,
c) instrukcje BHP przy pracach na wysokości,przy pracach na drabinie oraz przy obsłudze rusztowań
d) instrukcje BHP przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, oświetleniu na placu budowy, wykonywaniu robót elektrycznych na budowie,
e) instrukcje BHP przy wykonywaniu prac tynkarskich oraz murarskich
f) instrukcje BHP przy wykonywaniu robót drogowych.

4. Załącznik nr 4 - dokumentacja oceny ryzyka zawodowego:
- Pracownik budowlany - ocena ryzyka zawodowego metodą risk score
- Robotnik drogowy - ocena ryzyka zawodowego metodą risk score
- Dekarz - ocena ryzyka zawodowego metodą risk score
- Dyrektor budowy - ocena ryzyka zawodowego metodą risk score
- Operator węzła betoniarskiego - ocena ryzyka zawodowego metodą risk score - Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych - ocena ryzyka zawodowego metodą risk score
- Murarz - ocena ryzyka zawodowego metodą risk score
- Brukarz - ocena ryzyka zawodowego metodą pn-n-18002
- Elektryk - ocena ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków. - Monter - ocena ryzyka zawodowego metodą risk score


5. Załącznik nr 5 wzory dokumentów:
- Lista kontrolna - codzienna kontrola stanu bhp na placu budowy
- Lista kontrolna - rusztowania budowlane. montaż, eksploatacja, demontaż
- Protokół z kontroli w zakresie bhp
- Karta wypadku
- Statystyczna karta wypadku
- Zarządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
- Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego
- Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
- Wyjaśnienia osoby poszkodowanej.