O firmie 
 
 Oferta 
 
Doświadczenie
 
 Kontakt 
 
Praca / współpraca
   Bezpieczeństwo pracy na budowie


Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na budowie


Zasady ogólne używania maszyn na budowie

Do każdej maszyny powinna być dołączona instrukcja zawierająca co najmniej następujące informacje:
1) podstawowe, w tym: nazwę i adres producenta, oznakowanie CE, oznaczenie serii lub typu maszyny, budowy maszyny,
2) ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: adres importera, serwisu;
3) przewidywane zastosowanie maszyny, w tym zastosowania inne niż normalne, których w sposób racjonalny można oczekiwać;
4) o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować operator;
5) instrukcje dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane osobno, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw;
6) o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny, wskazówki szkoleniowe, podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie.

Wszelkie ruchome maszyny z własnym napędem mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników odpowiednio przeszkolonych w zakresie ich bezpiecznej obsługi.
Od 29 grudnia 2009 roku obowiązuje dyrektywa maszynowa - 2006/42/WE - dotycząca maszyn i urządzeń i bardzo istotna dla producentów oraz użytkowników maszyn, polecana szczególnie służbom zapewniającym utrzymanie ruchu.

Maszyny przeznaczone do podnoszenia ładunków

Przy użytkowaniu na terenie budowy maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków należy przestrzegać m.in. następujących wymagań bezpieczeństwa pracy:

1) w przypadku, gdy operator maszyny nie może obserwować całej drogi, jaką pokonuje ładunek, bezpośrednio lub przy użyciu pomocniczych urządzeń kompetentna osoba współpracująca z operatorem przy przemieszczaniu tego ładunku powinna pozostawać z nim w kontakcie;
2) w przypadku, gdy pracownik zamocowuje albo zdejmuje ładunek ręcznie, praca powinna być zorganizowana w sposób bezpieczny, w szczególności poprzez zapewnienie bezpośredniego lub pośredniego wpływu tego pracownika na sterowanie maszyną przeznaczoną do podnoszenia ładunków nieprowadzonych;
3) ładunki zawieszone nie mogą być pozostawione bez nadzoru, chyba że dostęp do strefy niebezpiecznej jest uniemożliwiony, a ładunek jest zawieszony i utrzymywany bezpiecznie;
4) jeżeli warunki atmosferyczne pogarszają się w takim stopniu, że zagrożone jest bezpieczne użytkowanie maszyn oraz powstaje zagrożenie dla pracowników, należy wstrzymać użytkowanie maszyn na otwartej przestrzeni oraz zastosować odpowiednie środki ochronne, zwłaszcza zabezpieczające maszynę przed przewróceniem się.


Co obowiązuje operatorów maszyn i urządzeń budowlanych ?

Jakie są tu wymagania bezpieczeństwa pracy ?

1) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora sprzętu budowlanego powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
2) Nie można opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego.
3) Operator musi pamiętać o tym, aby przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie.
4) Jeśli stwierdzimy w czasie pracy, że maszyna lub urządzenie budowlane uległo uszkodzeniu, należy niezwłocznie zatrzymać i odłączyć je od źródła zasilania w energię.
Wznawianie pracy maszyn i urządzeń, przed usunięciem uszkodzenia jest niedozwolone.