O firmie 
 
 Oferta 
 
Doświadczenie
 
 Kontakt 
 
Praca / współpraca
   Bezpieczeństwo pracy na budowieSkładowanie materiałów na placu budowy


Na terenie budowy składowanie materiałów budowlanych i wyrobów może się odbywać wyłacznie w miejscach do tego wyznaczonych. Place składowania należy wyrównać do poziomu oraz utwardzić i odwodnić. Materiały, wyroby i urządzenia techniczne winny być tak składowane wykluczyć możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m. Materiały workowane układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie większej niż 10 warstw, a odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań oraz 5 m od stałego stanowiska pracy. Wchodzenie na stos składowanych materiałów lub wyrobów i schodzenie z niego może odbywać się tylko przy użyciu drabiny lub schodni. Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektów budowlanych.

Nie można sytuować składowisk wyrobów i materiałów, stanowisk pracy lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości, liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV
2) 5 m - dla linii o napięciu 1 kV ÷ 15 kV
3) 10 m - dla linii o napięciu 15 kV ÷ 30 kV
4) 15 m - dla linii o napięciu 30 kV ÷ 110 kV
5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym ponad 110 kV